www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
3 000 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Klomipramin Mylan

Läkemedelsinformation

Vad är Klomipramin Mylan?

Klomipramin Mylan är ett läkemedel som används för att behandla depression. Det är ett så kallat antidepressivt läkemedel. Läkemedlet används också för att behandla vissa typer av ångest. Det kan även prövas vid vissa typer av smärta eller vid narkolepsi, som är ett sjukligt tillstånd med plötsliga sömnattacker.

Medicinen tillhör en läkemedelsgrupp som kallas tricykliska, antidepressiva läkemedel, TCA. Det verksamma ämnet är klomipramin.

Recept och högkostnadsskydd

Klomipramin Mylan finns som tabletter i styrkorna 10 och 25 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Ibland ingår medicinen i högkostnadsskyddet för läkemedel. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek vad som gäller. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Hur fungerar medicinen?

Det verksamma ämnet i medicinen, klomipramin, ökar aktiviteten av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin i hjärnan.

Signalsubstanser är ämnen som överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Serotonin och noradrenalin är signalsubstanser som har samband med stämningsläget. När man är deprimerad kan hjärnans noradrenalin- och serotoninsystem vara i olag. Mediciner som ökar aktiviteten av signalsubstansen serotonin i hjärnan kan göra så att stämningsläget blir normalt igen och även ha effekt mot olika typer av ångest.

Läkemedel som ökar aktiviteten av signalsubstansen serotonin har även effekt mot vissa typer av ångest.

Det kan ta upp till några veckor innan man känner att medicinen verkar. Den fortsatta förbättringen sker sedan gradvis, och det kan ta två till tre månader innan man är återställd.

En del personer kan uppleva en försämring under den första tiden av behandlingen. Då är det viktigt att man följer läkarens anvisningar och inte själv ändrar dosen eller avbryter behandlingen.

Hur tar man medicinen?

Man bör helst svälja tabletterna hela med lite vatten eftersom de smakar illa, men det går att dela dem. De kan tas med eller utan mat.

Man tar vanligen medicinen en till tre gånger om dagen, beroende på vad läkaren rekommenderar. Ofta kan det vara bra att ta en större del av dygnsdosen till kvällen för att minska risken att man besväras av biverkningar. När man har blivit bättre från depressionen bör man fortsätta att ta medicinen i ytterligare sex månader. Det är för att minska risken att bli sjuk igen.

Personer som får upprepade depressioner kan behöva ta klomipramin i förebyggande syfte under längre perioder, ofta under år. Även vid behandling av ångestsjukdomar kan man behöva behandling under lång tid.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Doseringen av medicinen är olika från person till person. En vanlig dygnsdos vid behandling av depression är 25 milligram tre gånger om dagen, men den kan höjas upp till sammanlagt 150 milligram eller ibland 200 milligram per dag, om det behövs.

Vid behandling av ångestsjukdomar kan doseringen variera mycket beroende på vilket tillstånd som behandlas. Vid tvångssyndrom behövs det ofta minst lika stora doser som vid depression, medan det vid paniksyndrom oftast räcker med lägre doser.

Vid behandling av smärta börjar man oftast med låg dos till exempel 10 milligram dagligen som sedan höjs stegvis tills man får smärtlindrande effekt.

När man börjar ta medicinen börjar man vanligen med en låg dos som sedan trappas upp. Om man är äldre kan det vara lämpligt att trappa upp litet långsammare.

När man avslutar en behandling trappas dosen ner gradvis. Då minskar risken för besvär som beror på att man slutar med medicinen, så kallade utsättningssymtom. Exempel på sådana symtom är yrsel, illamående, svettningar, skakningar, myrkrypningar, oro och irritation. Besvären går över, men i sällsynta fall kan man behöva trappa ner på dosen mycket långsamt.

Om man glömmer att ta medicinen bör man ta den så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppar man över den glömda. Man ska inte kompensera en bortglömd dos genom att ta dubbel dos nästa gång.

Viktigt

Man ska inte avbryta behandlingen i förtid. Då finns en risk att de ursprungliga problemen kommer tillbaka. Om man avbryter behandlingen tvärt finns det också risk för att man får utsättningssymtom.

Man blir inte beroende av antidepressiva läkemedel.

Om man behöver byta ett antidepressivt läkemedel mot ett annat bör man ibland göra ett uppehåll innan man kan börja ta den nya medicinen. Hur långt detta uppehåll ska vara beror på vilka antidepressiva läkemedel det är. Man ska alltid rådgöra med sin läkare om detta.

Läkaren behöver få reda på vilka andra sjukdomar man har eller har haft innan man börjar ta klomipramin. Exempel på sådana sjukdomar är olika hjärtsjukdomar eller högt blodtryck och om man tar medicin för det. Andra besvär läkaren behöver känna till är om man har till exempel den typ av grön starr som kallas trångvinkelglaukom, epilepsi, återkommande besvär med förstoppning, problem med en förstorad prostata eller har svårt att kissa. Om man har lätt för att blöda bör man också berätta det för sin läkare.

Man bör vara försiktig med alkohol när man tar medicinen. Antidepressiva läkemedel kan tillsammans med alkohol ge kraftiga och oväntade reaktioner, som till exempel förvirring. Detta kan vara bra att diskutera med sin läkare.

Om man har fått i sig för mycket av medicinen är det viktigt att genast kontakta sjukvården. Alltför höga doser av klomipramin kan orsaka medvetslöshet och farliga rubbningar i hjärtats rytm.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Om man tar andra mediciner samtidigt

Medicinen kan påverka eller påverkas av många andra läkemedel. Det är därför extra viktigt att berätta för läkaren vilka andra läkemedel man använder. Några av de läkemedel man bör undvika är

  • läkemedel mot depression som innehåller moklobemid, till exempel Aurorix
  • läkemedel mot depression som innehåller fluvoxamin, till exempel Fevarin
  • läkemedel mot smärta som innehåller tramadol, till exempel Tradolan
  • läkemedel mot infektioner som innehåller linezolid, till exempel Zyvoxid
  • växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört.

Man bör tala om för sin läkare om man tar medicin som ökar risken för blödningar, såsom blodförtunnande eller smärtlindrande läkemedel som kallas cox-hämmare (NSAID) och innehåller till exempel acetylsalicylsyra, ibuprofen eller naproxen. Dessa läkemedel kan ge hud- och slemhinneblödningar om man tar dem tillsammans med klomipramin.

Man bör tala om för sin tandläkare att man använder klomipramin eftersom det kan påverka valet av bedövningsmedel. Det kan också vara bra att nämna för tandläkaren att man tar klomipramin eftersom medicinen kan ge muntorrhet. Det ökar risken för hål i tänderna.

Om man tar flera läkemedel som påverkar halterna av serotonin i hjärnan finns en liten risk för så kallat serotonergt syndrom. Det är ett mycket ovanligt tillstånd med överstimulering av serotoninsystemet. Symtomen är till exempel hög feber, muskelsammandragningar, skakningar, överaktiva reflexer, oro, rastlöshet, förvirring, ökad hjärtfrekvens, svettningar eller diarré. Att få alla symtom är mycket ovanligt. Om man får något eller några av symtomen ska man genast kontakta läkare.

Biverkningar

Om man får biverkningar brukar de komma redan under den första eller andra veckan av behandlingen och sedan minska efter hand. Om biverkningarna är mycket besvärliga, eller om de inte går över, bör man kontakta läkaren som skrivit ut medicinen. Då kan dosen behöva ändras, eller så kanske man behöver byta till ett annat läkemedel.

Vissa personer som använder medicinen kan till exempel få svårt att se på nära håll, så kallade ackommodationsvårigheter, eller få en förändrad smakupplevelse under tiden de tar den. Andra kan bli torra i ögonen och då bör man vara försiktig med att använda kontaktlinser eftersom hornhinnan kan ta skada. En del kan bli förstoppade och särskilt män med förstorad prostata kan få svårt att kissa. Några kan gå upp i vikt, svettas mer, bli trötta, få sexuella besvär eller få yrsel av medicinen om de reser sig snabbt. Vissa äldre personer kan bli tillfälligt förvirrade av klomipramin. Det finns också en risk för att man blir extra känslig för solen under tiden som man tar medicinen.

Man kan bli torr i munnen av medicinen. Då ökar risken för hål i tänderna. Därför är det viktigt att sköta sina tänder extra noga under behandlingen. Till exempel är det bra att borsta tänderna med fluortandkräm och använda tandtråd.
Läs mer: Muntorrhet - vad kan man göra själv?

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns en risk för att fostret kan påverkas.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och det är inte klarlagt om det kan påverka barnet.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller klomipramin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller klomipramin är

  • Anafranil
  • Anafranil Retard

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

29 augusti 2012 15:11

Granskare:

Staffan Hägg, läkare, specialist i läkemedelslära och psykiatri, Linköpings universitetssjukhus.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...