www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
1 400 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Anmälan om vårdskada – lex Maria

Sammanfattning

En vårdskada är en skada som du har fått inom vården och som kunde ha undvikits. Vårdskador eller risk för en vårdskada måste utredas av vårdgivaren. Allvarliga vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Det kallas för en lex Maria-anmälan.

Bestämmelserna gäller för all hälso- och sjukvård, även för den privata vården, tandvården och apotek.

Vad är en vårdskada?

En vårdskada är en skada som har inträffat i vården och som kunde ha undvikits om rätt åtgärder hade gjorts.

Skadan eller risken för skadan kan ha uppstått i samband med en undersökning, vid vård eller vid en behandling. Skadan kan vara kroppslig eller psykisk.  

Allvarliga vårdskador

En skada som inte försvinner eller som påverkar dig för resten av livet räknas som en allvarlig vårdskada. En vårdskada som har gjort att du har fått mycket större behov av vård räknas också som allvarlig. Detsamma gäller om händelsen bidrar till att en patient avlider.

Här är några exempel på sådant som kan leda till en allvarlig vårdskada eller en risk för en allvarlig vårdskada:

  • Din undersökning, vård eller behandling har inte blivit av eller har blivit fördröjd.
  • Din undersökning, vård eller behandling har genomförts på ett felaktigt sätt.
  • Du har fått felaktig eller otillräcklig information.
  • Ditt läkemedel har blivit förväxlat, felaktigt förskrivet, doserat på fel sätt eller utlämnat på fel sätt.
  • Det finns brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbetet mellan olika vårdenheter.

Du kan ha rätt till ersättning om du har fått en vårdskada.

Komplikationer som bedöms att inte ha kunnat undvikas är inte en vårdskada. Inte heller om en behandling inte gav önskat resultat.

Alla vårdskador ska utredas

Vårdgivaren ska göra en egen utredning vid alla typer av vårdskador. Det ska de också göra om det fanns en risk för en vårdskada. I utredningen ska det bland annat framgå vad verksamheten tänker göra eller redan har gjort för att något liknande inte ska hända igen.

Hur stor och omfattande utredningen ska vara beror på vad som har hänt och hur allvarlig händelsen var. 

Allvarliga vårdskador ska anmälas enligt lex Maria

Vid allvarliga vårdskador eller vid händelser där det fanns en risk för en allvarlig vårdskada ska utredningen vara mer omfattande. Då måste också vårdgivaren anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. En sådan anmälan kallas för en lex Maria-anmälan. Den utredning som har gjorts ska skickas till IVO tillsammans med anmälan.

Varje sjukhus eller vårdmottagning ska ha en anmälningsansvarig som anmäler till IVO. Anmälan ska vara hos IVO så snart som möjligt.

IVO granskar att vårdgivaren har utrett händelsen tillräckligt mycket och har gjort det som behövs för att säkerheten för patienterna ska vara hög.

Vårdgivaren behöver inte göra någon anmälan till IVO om vårdskadan inte är allvarlig. Då räcker det med den utredning som vården gör själv.

Du ska få information

Du som patient ska informeras om att du har fått en vårdskada. Om en händelse är så allvarlig att den rapporteras till IVO ska du få information om det.

I den utredning som genomförs vid allvarliga vårdskador ska du själv få möjlighet att beskriva hur du uppfattade det som hände. Om du av någon anledning inte kan eller vill kan en närstående göra det i ditt ställe.

Du ska också få information om vilket beslut IVO fattar så snart det är klart. Vårdgivaren utser en person som ska se till att du får informationen. Oftast är det verksamhetschefen där du har vårdats.

Vården ska lära av misstagen

Anledningen till att bestämmelserna finns är framför allt för att sjukvården ska dra lärdom av de misstag som sker. På så sätt vill man förhindra att andra skadas inom vården.

Ett annat syfte är att du som patient ska få klarhet i varför en vårdskada har uppstått.

IVO analyserar anmälningarna om fel och brister från sjukvården i hela Sverige. Sedan kan de skicka ut rekommendationer till sjukhus och vårdcentraler för att förebygga att liknande händelser sker igen.

Om du är missnöjd med din vård

Börja med att kontakta den mottagning eller klinik som du har behandlats på om du är missnöjd med din vård.

Du kan också kontakta patientnämnden i ditt landsting eller region. De kan ge stöd och hjälpa dig med hur du kan gå vidare.

Du kan kontakta IVO direkt om du har varit med om något som du tycker har medfört en vårdskada. Det är bara vårdgivaren som kan göra en lex Maria-anmälan, men du kan lämna tips och anmäla klagomål. Läs mer hos IVO.

Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med din vård.

Senast uppdaterad:

19 oktober 2017 10:59

Skribent:

1177.se

Granskare:

Hans Rutberg, läkare, Patientsäkerhetsenheten, Universitetssjukhuset Linköping Hans Rutberg, tidigare chefläkare, Region Östergötland Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden Klara Johansson, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...