www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 500 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Mirtazapin Krka

Läkemedelsinformation

Vad är Mirtazapin Krka?

Mirtazapin Krka är ett läkemedel som används för att behandla depression.

Det är ett så kallat antidepressivt läkemedel och det verksamma ämnet är mirtazapin.

Recept och högkostnadsskydd

Mirtazapin Krka finns som tabletter i styrkorna 15, 30 och 45 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Hur fungerar medicinen?

Det verksamma ämnet i medicinen, mirtazapin, ökar aktiviteten av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin i hjärnan.

Signalsubstanser är ämnen som överför impulser mellan nervceller i hjärnan. Serotonin och noradrenalin är signalsubstanser som kan påverka stämningsläget. När man är deprimerad kan hjärnans noradrenalin- och serotoninsystem vara i olag. Då kan medicinen öka aktiviteten av signalsubstanserna så att stämningsläget blir normalt igen.

Det kan ta upp till några veckor innan man känner att medicinen verkar. Den fortsatta förbättringen sker sedan gradvis, och det kan ta två till tre månader innan man är återställd.

En del personer kan uppleva en försämring under den första tiden av behandlingen. Då är det viktigt att man följer läkarens anvisningar och inte själv ändrar dosen eller avbryter behandlingen.

Hur tar man medicinen?

Tabletten bör helst sväljas hela med lite vatten eftersom den smakar illa, men det går att dela den i styrkorna 15 och 30 milligram.

Man tar oftast medicinen en gång om dagen, precis innan man går och lägger sig på kvällen. Man kan också dela upp dygnsdosen på två doser och ta den ena på morgonen och den andra på kvällen. Man kan ta medicinen med eller utan mat.

När man har blivit bättre från depressionen bör man fortsätta att ta medicinen i ytterligare en tid, vanligen sex månader. Det är för att minska risken att bli sjuk igen.

Personer som får upprepade depressioner kan behöva ta mirtazapin i förebyggande syfte under längre perioder, ofta under år.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Då får man bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Doseringen av medicinen är olika från person till person. En vanlig dygnsdos vid behandling av depression är mellan 15 och 45 milligram per dag.

När man börjar ta medicinen börjar man vanligen med en låg dos som sedan trappas upp under någon vecka.

När man avslutar en behandling trappas dosen ner gradvis. Då minskar risken för besvär som beror på att man slutar med medicinen, så kallade utsättningssymtom. Exempel på sådana symtom är yrsel, illamående, svettningar, skakningar, myrkrypningar, oro och irritation. Besvären går över, men i sällsynta fall kan man behöva trappa ner på dosen mycket långsamt.

Om man glömmer att ta medicinen bör man ta den så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppar man över den glömda. Man ska inte kompensera en bortglömd dos genom att ta dubbel dos nästa gång.

Viktigt

Man ska inte avbryta behandlingen i förtid. Då finns en risk att de ursprungliga problemen kommer tillbaka. Om man avbryter behandlingen tvärt finns det också risk för att man får utsättningssymtom.

Man blir inte beroende av antidepressiva läkemedel.

Om man behöver byta ett antidepressivt läkemedel mot ett annat bör man ibland göra ett uppehåll innan man kan börja ta den nya medicinen. Hur långt detta uppehåll ska vara beror på vilka antidepressiva läkemedel det är. Man ska alltid rådgöra med sin läkare om detta.

Innan man börjar ta mirtazapin behöver läkaren få reda på om man har eller haft vissa andra sjukdomar. Till exempel ska man berätta för läkaren om man har eller har haft hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och högt eller lågt blodtryck. Andra besvär läkaren behöver känna till är om man har till exempel den typ av grön starr som kallas trångvinkelglaukom, diabetes, epilepsi, hjärnskada, problem med förstorad prostata eller svårt att kissa. Man bör också berätta om man har njurar eller lever som fungerar sämre.

Man bör vara försiktig med alkohol när man tar medicinen. Detta kan vara bra att diskutera med sin läkare.

I mycket ovanliga fall kan mirtazapin påverka kroppens vita blodkroppar så att motståndskraften mot infektioner minskar. Om man får en infektion med feber och känner sig mycket sjuk, eller har feber samtidigt som man får till exempel ont i halsen, svalget eller munnen eller har problem när man kissar, ska man kontakta läkare.

Förmågan att köra bil kan påverkas av medicinen. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon. Detsamma gäller om man har ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer: Trafikfarliga läkemedel

Man bör också tänka på att även själva sjukdomen kan påverka bedömnings- och reaktionsförmågan.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Medicinen kan påverka eller påverkas av många andra läkemedel. Det är därför extra viktigt att berätta för läkaren vilka andra läkemedel man använder. Några av de läkemedel man bör undvika är

  • läkemedelmot depression som innehåller moklobemid, till exempel Aurorix
  • läkemedel mot depression som ökar serotoninaktiviteten som till exempel paroxetin, fluoxetin och fluvoxamin. Exempel på sådan mediciner är Seroxat, Fontex eller Fevarin
  • selegilin som används vid Parkinsons sjukdom till exempel Eldepryl
  • växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört

Mirtazapin kan förstärka den dämpande effekten av bensodiazepiner och andra läkemedel som kan orsaka dåsighet eller trötthet. Det bör man tänka på vid tillfällen när skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel när man kör bil eller använder maskiner som kan vara farliga.

Om man tar flera läkemedel som påverkar halterna av serotonin i hjärnan finns en liten risk för så kallat serotonergt syndrom. Det är ett mycket ovanligt tillstånd med överstimulering av serotoninsystemet. Symtomen är till exempel hög feber, muskelsammandragningar, skakningar, överaktiva reflexer, oro, rastlöshet, förvirring, ökad hjärtfrekvens, svettningar eller diarré. Att få alla symtom är mycket ovanligt. Om man får något eller några av symtomen ska man genast kontakta läkare.

Biverkningar

Om man får biverkningar brukar de komma redan under den första eller andra veckan av behandlingen och sedan minska efter hand. Om biverkningarna är mycket besvärliga, eller om de inte går över, bör man kontakta läkaren som skrivit ut medicinen. Då kan dosen behöva ändras, eller så kanske man behöver byta till ett annat läkemedel.

En del personer som använder medicinen kan till exempel få ökad aptit och gå upp i vikt. Vissa kan få yrsel, ont i huvudet eller svullna fötter.

Medicinen kan göra att man blir trött. Denna biverkning kan förbättra sömnen om medicinen tas till natten. Ibland kan mirtazapin läggas till när andra antidepressiva läkemedel inte har gett tillräcklig effekt. Då kan medicinen förbättra både sömn och depressionssymtom. Man ska inte kombinera läkemedel på egen hand utan att rådfråga sin läkare.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller mirtazapin. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller mirtazapin är

  • Remeron och Remeron-S
  • Mirtazapin med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Mirtazapin Alternova

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur man ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om man är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när man använder läkemedlet.

När man köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Man kan till exempel läsa mer om mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Man kan söka bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats. 

Rapportera biverkningar

Man kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att man tror att biverkningen beror på läkemedlet, man behöver inte vara säker. Man kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där kan man fylla i ett elektroniskt formulär eller skriva ut en blankett och skicka in.

Senast uppdaterad:

29 augusti 2012 14:23

Granskare:

Staffan Hägg, läkare, specialist i läkemedelslära och psykiatri, Linköpings universitetssjukhus.

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...