www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
1 400 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Organisationer med uppgifter på hjälpmedelsområdet

Diskrimineringsombudsmannen

Bevakar funktionshindrades rättigheter

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder särbehandling som har samband med funktionsnedsättning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder

DO bevakar de rättigheter och intressen man har som funktionshindrad. Målet är full delaktighet i samhället och jämlikhet i levnadsvillkor. 

DO tar också emot och utreder anmälningar om diskriminering. Myndigheten bevakar också hur lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder och lagen om likabehandling av studenter i högskolan efterlevs.

Man kan få juridisk vägledning och råd om rättigheter av DO. Myndigheten gör även undersökningar om situationen för människor med funktionshinder, informerar och väcker opinion genom att påtala brister och föreslå förändringar.

Vart vänder man sig?

Diskrimineringsombudsmannen har telefonnummer
08-120 20 700.

Lagstiftning

Diskrimineringslag, SFS 2008:567
Lag om diskrimineringsombudsmannen, SFS 2008:568

Handisam

Samordningsmyndighet för handikappolitiken

Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, arbetar med att samordna handikappolitiken i Sverige och för att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta oavsett funktionsförmåga. Arbetet styrs av de mål och strategier för handikappolitiken som riksdagen slagit fast.

Handisam arbetar för

 • att funktionshindersperspektivet ska genomsyra hela samhället
 • en ökad medvetenhet och kunskap om hur personer med funktionsnedsättning kan bli mer delaktiga och jämlika i samhället

Det görs bland annat genom att

 • stödja och samordna de myndigheter som har ett särskilt ansvar för genomförandet av handikappolitiken
 • stödja och följa de statliga myndigheterna i deras arbete
 • stödja kommunernas och landstingens tillgänglighetsarbete genom att utveckla och förankra metoder för uppföljning
 • ta fram riktlinjer för tillgänglighet
 • ge regeringen underlag så att styrningen av det handikappolitiska arbetet blir effektivt
 • analysera problem inom området och bedöma vilka åtgärder som behövs för att komma till rätta med dem
 • bevaka och rapportera om den internationella utvecklingen inom området
 • bidra till att Sverige uppfyller sina åtaganden inom ramen för mänskliga rättigheter.

Vart vänder man sig?

Handisam
Telefon: 08-600 84 00
Fax: 08-600 84 99
E-post: info@handisam.se

Ytterligare information

Regeringens skrivelse "Statlig organisation för handikappolitisk samordning" Skr. 2004/05:86.

Hjälpmedelsinstitutet

Arbetar för full delaktighet och jämlikhet

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet är en ideell förening som har staten samt Sveriges Kommuner och Landsting som huvudmän.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning genom bra hjälpmedel och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutet genomför på regeringens uppdrag utvecklingsprojekt. Exempel på sådana är Teknik för äldre, Fritt val av hjälpmedel, Service- och signalhundar.

Hjälpmedelsinstitutet ger ut böcker, foldrar och annat informationsmaterial som riktar sig till såväl brukare som personal. Material kan beställas från Hjälpmedelsinstitutets webbplats eller lånas från biblioteket. Man kan även hämta en del material gratis som pdf-dokument på HI:s webbplats.

Hjälpmedelsinstitutet har också Nordens största fackbibliotek inom området funtionshinder, hjälpmedel och tillgänglighet. Man kan söka i biblioteksdatabasen Hicat via HI:s webbplats. Fjärrlån är gratis, men man kan få betala returportot.

Vart vänder man sig?

Hjälpmedelsinstitutet har telefonnummer 08–620 17 00, texttelefon 08–759 66 30.

Lagstiftning

Lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening, SFS 1998:1214.

Socialstyrelsen

Nationell expert- och tillsynsmyndighet

Socialstyrelsen är statens centrala expert- och tillsynsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, stöd och service till vissa funktionshindrade samt frågor om alkohol och missbruksmedel.

Inom dessa områden ska Socialstyrelsen verka för en sådan kvalitet, säkerhet och resursanvändning att god hälsa och social välfärd för hela befolkningen tryggas och att den enskildes behov av vård, omsorg och stöd tillgodoses på lika villkor.

Ska stimulera till utveckling

Som nationell expert- och tillsynsmyndighet ska Socialstyrelsen stimulera till utveckling genom att bland annat

 • följa upp och utvärdera
 • initiera och stödja kvalitetsarbete
 • samla in och analysera data
 • producera och förmedla kunskap
 • utfärda föreskrifter
 • bedriva stödjande och granskande tillsyn.

Socialstyrelsens målgrupper är i första hand kommuner, landsting och enskilda huvudmän, beslutsfattare, verksamhetsansvariga samt yrkesutövare inom vård och omsorg.

Bygger upp och tillhandahåller statistik

Socialstyrelsen publicerar officiell statistik om bland annat insatser för funktionshindrade. På uppdrag av regeringen bygger Socialstyrelsen upp en kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser. Såväl statistiken som databasen kan nås via Socialstyrelsens hemsida på internet.

Vart vänder man sig?

Socialstyrelsen har telefonnummer 075-247 30 00.

Sveriges Kommuner och Landsting

Intresse- och arbetsgivarorganisation

Landstingen och kommunerna är de sjukvårdshuvudmän som har ansvar för att tillhandahålla hjälpmedel till personer med funktionshinder samt habilitering och rehabilitering.

Landstingen och kommunerna samt regionerna Skåne, Västra Götaland, Halland och Gotland är medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som är en arbetsgivar- och intresseorganisation.

SKL driver medlemmars intressen och erbjuder dem stöd och service, väcker frågor och bildar opinion. SKL ger kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre. Visionen är att utveckla välfärden.

Kommunerna ansvarar bland annat för skolor, vård av äldre, stöd till personer med funktionsnedsättningar och räddningstjänsten. Landstingen och regionerna svarar för sjukvården.

Vart vänder man sig?

Sveriges Kommuner och Landsting har telefonnummer 08-452 70 00.

Barnombudsmannen

Bevakar barns och ungdomars intressen

Barnombudsmannen, BO, är en statlig myndighet som har till uppgift att ta tillvara rättigheter och intressen för barn och ungdomar upp till 18 år. Barnombudsmannen arbetar utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen. Myndigheten ska utbilda och informera om barnkonventionen, men också följa hur konventionen tillämpas i samhället.

Barnombudsmannen lämnar till exempel förslag till regeringen på ändringar i svensk lagstiftning och arbetar för att statliga myndigheter, kommuner och landsting ska använda barnkonventionen som en utgångspunkt i sitt arbete.

En viktig uppgift för Barnombudsmannen är att delta i den allmänna debatten, skapa opinion i angelägna frågor och påverka beslutsfattares och allmänhetens förhållningssätt i barn- och ungdomsfrågor. Men Barnombudsmannen utövar ingen tillsyn över andra myndigheter och får enligt lag inte heller ingripa i enskilda fall.

Regelbundna kontakter med barn och ungdomar

Barnombudsmannen har regelbundna kontakter med barn och ungdomar för att hämta in deras åsikter och synpunkter. Kontakterna sker bland annat genom besök på skolor och i föreningar, genom brev- och telefonkontakter och via myndighetens webbplats.

Ett par gånger om året tar Barnombudsmannen hjälp av ett antal kontaktklasser som svarar på enkätfrågor. Barnombudsmannen har även egna barn- och ungdomsråd.

Varje år lämnar Barnombudsmannen en rapport till regeringen. Den tar upp barns och ungas situation i Sverige, deras möjligheter och problem.

Vart vänder man sig?

Barnombudsmannen har telefonnummer 08-692 29 50, fax 08-654 62 77 och e-post bo@bo.se.

Ytterligare information

Lag om Barnombudsman, SFS 1993:335.
Förordning med instruktion för Barnombudsmannen, SFS 2007:1021
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Senast uppdaterad:

8 juni 2011 18:07

Skribent:

1177.se

Granskare:

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...