www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
2 900 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015
Skriv ut artikeln

Symbicort Turbuhaler

Läkemedelsinformation

Symbicort Turbuhaler är en medicin som används regelbundet vid astma och ibland vid KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Medicinen är en kombination av två verksamma ämnen, formoterol och budesonid. Formoterol är ett så kallat beta-2-stimulerande läkemedel. Det andra ämnet budesonid tillhör läkemedelsgruppen glukokortikoider som oftast bara kallas för steroider eller kortisonläkemedel.

Recept och högkostnadsskydd

Symbicort Turbuhaler finns som pulver som man andas in genom en inhalator. Läkemedlet finns i tre olika styrkor: Symbicort mite Turbuhaler som innehåller 80 mikrogram budesonid och 4,5 mikrogram formoterol, Symbicort Turbuhaler som innehåller 160 mikrogram budesonid och 4,5 mikrogram formoterol, och Symbicort forte Turbuhaler som innehåller 320 mikrogram budesonid och 9 mikrogram formoterol. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Astma är en sjukdom som drabbar de nedre luftvägarna och som gör att passagen av luft till och från lungorna försvåras. När man har astma drar bland annat musklerna i luftrören ihop sig. Luftrören blir trånga och det blir tungt att andas.

När man har KOL är flödet av luft genom de mindre luftvägarna i lungorna ständigt nedsatt, till skillnad från astma då man får anfall av andnöd. Vid KOL blir man andfådd, man kan få slemhosta och det kan väsa och pipa när man andas.

Det ena verksamma ämnet formoterol verkar främst i luftrören och häver muskelkrampen genom att stimulera särskilda mottagare, så kallade beta-2-receptorer, i luftrörens muskler. Då slappnar musklerna av och luftrören vidgas. Effekten kommer inom 1-3 minuter efter inhalation och varar i minst 12 timmar.

Budesonid, som är det andra verksamma ämnet, motverkar inflammationen i luftrören och läker irriterad vävnad. Genom att minska inflammationen kan man förebygga astmaattacker och lindra besvären vid KOL. Kortison botar inte astma eller KOL, men det dämpar inflammationen och sjukdomen lugnar ner sig när det gäller astma ofta avsevärt. Full effekt av budesonid får man efter några dagars eller veckors behandling.

Kortison som man andas in har inte någon snabb effekt utan ska vid astma tas varje dag under en längre period för att ge effekt. Många med astma kan då leva i stort sett som vanligt. Medicinen är inte lika effektiv vid KOL som vid astma och rekommenderas bara för dagligt bruk om man har tydliga besvär.

Hur tar man medicinen?

Symbicort Turbuhaler drivs med inandningsluften. När man andas in genom inhalatorn följer medicinen med inandningsluften ner i luftrören, där medicinen verkar.

Utförlig bruksanvisning för hur man andas in medicinen finns i informationsbladet, bipacksedeln, som följer med läkemedelsförpackningen. Det är viktigt att man följer bruksanvisningen noga för att vara säker på att andas in rätt dos. Om man känner sig osäker kan man be sjukvårdspersonal att visa rätt inandningsteknik.

Det är inte säkert att man märker att man andas in läkemedlet eftersom man andas in så lite medicin varje gång. Om man följer bruksanvisningen i bipacksedeln så kan man ändå vara säker på att man har fått i sig hela dosen.

När det bara finns 20 doser kvar kan man se ett rött band i det lilla fönstret på inhalatorn. När markeringen når fönstrets nedre kant är medicinen slut. Det ljud som hörs när man skakar inhalatorn kommer inte från medicinen, utan från torkmedel som finns i vredet som man använder för att mata fram en ny dos.

Det finns en viss risk att få svampinfektion i munnen. Därför ska man skölja munnen med vatten när man har tagit medicinen.

Medicinen ska förvaras i rumstemperatur.

Symbicort Turbohaler är fuktkänslig och ska därför förvaras med skyddshylsan på när den inte används.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Symbicort mite Turbuhaler och Symbicort Turbuhaler kan användas på två olika sätt, beroende på vad läkaren rekommenderar.

Man kan använda läkemedlet endast som underhållsmedicin tillsammans med ett annat läkemedel som endast tas vid behov för att snabbt lindra astmabesvär. Det innebär att man har två olika inhalatorer för sin behandling av astma.

Men man kan också använda medicinen både som underhållsmedicin och som medicin som tas vid behov för snabb lindring av besvären med astma. Det innebär att man har en och samma inhalator för sin behandling av astma. Denna modell för behandling har inte provats hos barn och ungdomar under 18 år.

Symbicort mite Turbuhaler

En vanlig underhållsdos för vuxna är 1-2 inhalationer 1-2 gånger per dygn. Man kan dessutom vid behov ta 1 inhalation och maximalt 6 inhalationer vid samma tillfälle.

Om man enbart använder Symbicort mite Turbuhaler vid behov bör man i regel inte ta mer än 8 inhalationer per dygn, men man kan ta upp till 12 inhalationer per dygn under en begränsad tid. Man bör kontakta sin läkare ifall man behöver ta fler än 8 inhalationer per dygn under en längre tid.

En vanlig dos vid underhållsbehandling för barn 6-11 år vid astma är 2 inhalationer 1-2 gånger per dygn. Ungdomar 12-17 år tar 1-2 inhalationer 1-2 gånger per dygn.

Symbicort Turbuhaler

En vanlig underhållsdos för vuxna vid astma är 1-2 inhalationer 1-2 gånger per dygn. Man kan dessutom vid behov ta 1 inhalation och maximalt 6 inhalationer vid samma tillfälle.

Om man enbart använder Symbicort Turbuhaler vid behov bör man i regel inte ta mer än 8 inhalationer per dygn, men man kan ta upp till 12 inhalationer per dygn under en begränsad tid. Man bör kontakta sin läkare ifall man behöver ta fler än 8 inhalationer per dygn under en längre tid.

En vanlig dos vid underhållsbehandling för ungdomar 12-17 år är 1-2 inhalationer 1-2 gånger per dygn. Vid KOL är en vanlig dosering 2 inhalationer 2 gånger per dygn.

Symbicort forte Turbuhaler

En vanlig dos vid astma för vuxna är 1-2 inhalationer 1-2 gånger per dygn. För ungdomar 12-17 år är en vanlig dos 1 inhalation 1-2 gånger per dygn. Vid KOL är en vanlig dosering 1 inhalation 2 gånger per dygn.

Om man har glömt att ta en dos ska man ta nästa dos som vanligt. Man ska inte ta dubbla doser för att kompensera de doser som man har glömt.

Viktigt

Det är viktigt att man använder medicinen regelbundet för att den ska ge så bra effekt som möjligt. Även om man efter en tids medicinering känner sig bättre eller bra ska man inte sluta med medicinen utan att fråga läkaren. Man kan annars få mer besvär av sjukdomen.

I början av behandlingen kan man få hjärtklappning och darrningar. Det är ofarligt och övergående.

Om man får en akut, svår astmaattack ska man använda en snabbverkande luftrörsvidgande medicin. Om sjukdomen förvärras eller om effekten av medicinen uteblir eller minskar ska man omedelbart kontakta läkare. Då kan man behöva annan behandling.

Om man brukar ta luftrörsvidgande medicin precis före ansträngning ska man använda en snabbverkande luftrörsvidgande medicin.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte använda vissa mediciner mot svampinfektioner samtidigt med Symbicort Turbuhaler utan att först rådgöra med läkare.

Biverkningar

Många som använder medicinen kan få hjärtklappning och darrningar, speciellt i början av behandlingen. Man kan också få muskelkramp och huvudvärk. De här biverkningarna brukar försvinna när man har tagit medicinen en tid. En del personer som använder medicinen kan till exempel få hosta eller känna sig hesa och irriterade i halsen. Andra kan få svampinfektion i munnen eller svalget, men man kan undvika detta om man sköljer munnen med lite vatten efter varje inhalation.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller de verksamma ämnena

Det finns andra läkemedel som man andas in och som innehåller formoterol och budesonid. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket av ämnet.

Exempel på läkemedel som innehåller formoterol och budesonid är

  • Bufomix Easyhaler
  • DuoResp Spiromax.

Exempel på läkemedel som innehåller formoterol är

  • Flutiform
  • Formatris Novolizer
  • Innovair som också innehåller beklometason (kortison)
  • Oxis Turbuhaler.

Exempel på läkemedel som innehåller budesonid är

  • Budesonid med tillverkarens namn som tillägg, till exempel Budesonid Arrow
  • Giona Easyhaler
  • Novopulmon Novolizer
  • Pulmicort Turbuhaler.

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till, som om förmågan att köra bil påverkas. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt när du använder läkemedlet.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats 

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 20.00.

Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Senast uppdaterad:

28 maj 2013 16:59

Skribent:

1177.se

Granskare:

Helena Almer, specialist i allmänmedicin samt lung- och allergisjukdomar, Gustavsbergs vårdcentral, Värmdö Ingela Andersson, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion. 1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Bokavård.se.

1177 Vårdguiden logo

Kategorier

Få erbjudanden & nyheter!

Skriv in din e-postadress här för att få senaste nytt och bra erbjudanden från våra kliniker.

Var vänlig vänta...