www.bokavard.se
Just nu finns det fler än
300 bokningsbara tider
Bokavård.se blev listad bland sveriges 100 bästa sajter år 2015

Integritetspolicy & Användarvillkor

Personuppgiftsansvarig

Denna webbplats (hädanefter Sajten) ägs och drivs av Glamma Nordic AB
org. nummer 556866-4873 (hädanefter bolaget), Box 61, 431 21 Mölndal.
Bolaget är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter. Det är viktigt att din integritet skyddas och respekteras när du använder bolagets tjänster.

Integritetspolicyn innehåller information om vilka personuppgifter bolaget samlar in om dig, varför de samlas in och hur bolaget använder dem. Den förklarar även hur du kan utöva dina rättigheter när du ger bolaget förtroendet att behandla dina personuppgifter. Detta sker i enlighet med GDPR (General data protection regulation) ksamt bokföringslagen och lagen om elektronisk kommunikation.

Uppgifter och behandling

Personuppgifter som sparas och behandlas av bolaget är ditt namn och personnummer, din address, e-postadress samt ditt användarnamn och telefonnummer. Uppgifterna samlas in genom din kontakt med bolaget. De kompletteras genom inhämtning från och samkörning med externa register som exempelvis SPAR samt genom ditt användande av cookies på sajten.

För att bolagets behandling av dina personuppgifter ska vara laglig krävs det att den är nödvändig för att fullgöra avtal med dig och för att fullgöra rättslig förpliktelse för bolaget. Behandling får även göras då du lämnat samtycket till det. Samtycke lämnas separat och kan alltid återkallas genom att kontakta kundservice.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal

Fullgöra avtal om tjänster och produkter

Bolaget behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster och produkter, fullgöra avtal samt tillvarata sajtens rättigheter enligt avtal.
Bolaget behöver kunna identifiera dig som kund, hantera dina beställningar, fakturor eller betalningar för tjänsten och/eller produkten samt för kreditupplysning, hantering av synpunkter, åtgärda fel och reklamationer.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse

Direktmarknadsföring

Bolaget behandlar dina personuppgifter genom att analysera och bearbeta statistik för att kunna skräddarsy erbjudanden som passar just dig gällande våra tjänster och produkter. Direktmarknadsföringen sker via sms och e-post, och endast efter samtycke från dig som kund. Bolaget behandlar din ärendehistorik för att kunna tillhandahålla kundservice samt förbättra sajtens arbetssätt för att på så vis kunna erbjuda dig bästa möjliga service.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke

Rättslig förpliktelse

Bolaget behandlar din personuppgifter för att kunna fullgöra sajtens skyldigheter i enlighet med lagen eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller andra riktlinjer. Sajten sparar underlag i enlighet med bokföringslagen och lagen om elektronsik kommunikation.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Lagring av kunduppgifter

Kunduppgifter lagras av bolaget för ändamålen som angets ovan så länge som du är kund hos oss och i upp till 24 månader efter. Uppgifterna kan även komma att lagras längre för specifika ändamål som exempelvis:

Delning av personuppgifter

Bolaget anlitar tredjepartsleverantörer för att utföra IT-tjänster. Tredjepartsleverantörerna har tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster åt sajten, men får dock inte använda dina personuppgifter fritt utan har endast rätt att behandla dem i enlighet med bolaget vilkor och instruktioner.
Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut till andra företag eller partners godkända av bolaget för nödvändig behandling på uppdrag av bolaget, exempelvis i samband med tryck och distribution eller för marknadsföring samt kreditupplysning. Vid misstanke om brott lämnas personuppgifter ut till polis och andra relevanta myndigheter. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan sekretessavtal. Dina personuppgifter behandlas med modern informationsteknik och informationskanaler.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning GDPR, har du som kund flertalet rättigheter för att ta kontroll över dina egna personuppgifter. Du har normal rätt att utnyttja dina rättigheter kostnadsfritt. Om begäran är uppebart ogrundad eller rent av orimlig har bolaget rätten att ta ut en skälig avgift eller välja att inte tillmötesgå begäran.

Rätt till tillgång

Bolaget vill vara öppna och transparenta med hur dina uppgifter behandlas och vill du få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som utförs har du rätt att begära handlingarna i form av ett registerutdrag. Ett registerutdrag innehåller information om vilka peronuppgifter om den sökande som behandlas av bolaget, varifrån dessa kommer samt ändamålet med behandlingen.

Rätt till rättelse

Det är viktigt att personuppgifterna som bolaget har om dig är korrekta, om inte har du möjlighet att begära att få uppgifterna rättade samt komplettering av eventuellt offulständiga personuppgifter. Förutsatt kompletteringen är relevant för ändamålet med behandlingen.

Rätt till radering

Du har rätt att vända dig till bolaget för att begära att dina personuppgifter raderas om:

Rätt till begränsning och invändning

Du har rätten att begära att bolagets behandling av dina personuppgifter begränsas, rätten till invändning mot viss typ av behandling. Du har rätt att invända mot behandling som stöttas av ett berättigat intresse hos bolaget, om du har personliga skäl som rör situationen. Dock med undantaget om tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse. Du har rätt att invända mot direktmarknadsföring inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål. bolaget upphör då med all behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Om bolaget har tillgång och behandlar dina personuppgifter har du i vissa fall rätt att begära ut dina uppgifter för att exempelvis flytta dem till en annan sajt. För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse personuppgifter som du själv har uppgivit och som behandlas med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla avtalet bolaget har med dig. Rätten till dataportabilitet gäller inte när behandling av din personuppgifter grundar sig på en intresseavvägning eller en rättslig skyldighet.

Kontakt

För att tillämpa någon eller några av dina rättigheter, vänligen skicka ett brev till bolaget. Ange ditt namn, personnummer, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling samt vilken eller vilka rättigheter du vill tillämpa. Bolaget kommer att besvara begäran från dig utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om det av någon anledning skulle behövas ytterliggare tid eller om det finns anledning för bolaget att inte tillmötesgå din begäran kommer du informeras om detta. Ytterligare information för att bekräfta din identitet och säkerhetsställa att det inte är någon annan som försöker få tillgång eller kontroll över dina personuppgifter, kan komma att begäras av dig.

Vänligen skicka begäran till

Glamma Nordic AB
Box 61
431 21 Mölndal
Tel: 031-38 40 410

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande integritetsskyddsregler bör du anmäla detta till bolaget så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till datainspektionen som är tillsynsmyndighet för enskilda individers personliga integritet.

Om Cookies

Sajten använder s.k. cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från vår server till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på Sajten. Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser. Sajten behöver cookies för att fungera säkert och korrekt. Exempelvis för att logga in på ett användarkonto.

Det finns två sorters cookies, den ena typen kallas sessioncookies och den andra kallas permanent cookie. En sessioncookie skickas mellan din dator och vår server för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök. En sessionscookie lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. En permanent cookie lagras däremot i din dator och gör till exempel så att vår webbsida kan känna igen din dators IP-adress och därmed din webbläsare nästa gång du loggar in.
Sajten använder både sessioncookies och permanenta cookies på denna webbsida.
Du kan avstå ifrån att låta Sajten lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare men du kan då inte längre använda webbsidorna, av funktionella skäl.

Om du vill läsa mer om cookies kan du besöka Post & Telestyrelensens sajt med utförlig information om cookies.

Användargenererat Innehåll och Nätetikett?

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen. Dvs. allt innehåll som ej är skapat av Sajten. Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av kommentarer till artiklar användargenererat innehåll.

När du använder funktionalitet på Sajten där användargenererat innehåll kan skapas såsom betyg, omdömen, etc. medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För detta innehåll gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på Sajten. Du har inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet även om vi i så hög grad som möjligt försöker säkerställa den.

Användargenererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:

Är du som användare av sajten det minsta tveksam kring innebörden av ovan, vänligen avstå från att bidra med innehåll.

Sajten har rätt, men inte skyldighet, att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användargenererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. För det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger Sajten rätt att vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bl.a. innefatta att stänga av eller vidtaga begränsningar för dig som användare eller medlem. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder komma att aktualiseras, vilket Sajten – om så är möjligt – i sådana fall meddelar att man har för avsikt att vidtaga sådana åtgärder.

Lovlig användning

Ingen information ingående på Sajten får kopieras, bearbetas eller användas utan specifikt skriftligt förhandstillstånd från bolaget. Brott mot förbud kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt till skadestånd och/eller rättsligt ansvar. Att bryta mot bolagets kundvillkor kan leda till upphörande av dispositionsrätten till Sajten. Glamma har dessutom rätt att makulera bokningar gjorda på webbplatsen om Kunden har angett vilseledande personuppgifter eller om Kunden bryter mot eller kringgår kundvillkoren.

Immateriella rättigheter

Allt material på Sajten ägs av bolaget och är skyddat av lagen om upphovsrätt. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehållet och layouten på Sajten (inkluderat text, elektroniska dokument, grafik, bild och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av bolaget eller en tredje part. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från bolaget. Bolaget eller dess samarbetsparters förbehåller sig alla rättigheter till innehåll och programvara på e-handelssajten www.bokavard.se

Ändringar i policyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya lag- eller tekniska krav. Den senast uppdaterade versionen av integritetsplicyn hittar du alltid på denna sida. Vid betydande ändringar kommer informationen ges i form av e-postutskick eller på bokavard.se

Sammanhållen journalföring

Patientdatalagen ger en möjlighet för vårdgivare att ta del av dina patientuppgifter oberoende av var du vårdas.

Bokavård.se tillämpar sammanhållen journalföring med andra vårdgivare vilket innebär att andra vårdgivare får ta del dina journaluppgifter om det finns en aktuell patientrelation och uppgifterna kan antas ha betydelse för din vård och behandling. När du bokar ett besök hos en vårdgivare via Bokavård.se godkänner du att Bokavård.se får förmedla dina patientuppgifter till den vårdgivare som du bokat tid hos. Detta är en nödvändighet för att de ska kunna ge dig bästa möjliga vård.

Om du inte vill att dina uppgifter skall vara tillgängliga för andra vårdgivare kan du tala om för oss genom att maila support@bokavard.se. Det innebär att uppgifterna spärras för andra vårdgivare. Det innebär även att du inte längre har möjlighet att boka via Bokavård.se då vi inte kan förmedla vidare informationen om dina bokningar till andra vårdgivare.

Lovlig användning

Ingen information ingående på Sajten får kopieras, bearbetas eller användas utan specifikt skriftligt förhandstillstånd från Bokavård. Brott mot förbud kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt till skadestånd och/ eller rättsligt ansvar. Att bryta mot webbplatsens kundvillkor kan leda till upphörande av dispositionsrätten till Sajten. Bokavård har dessutom rätt att makulera bokningar gjorda på webbplatsen om Kunden har angett vilseledande personuppgifter eller om Kunden bryter mot eller kringgår kundvillkoren.

 

Immateriella rättigheter

Allt material på Sajten ägs av Bokavård och är skyddat av lagen om upphovsrätt. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehållet och layouten på Sajten (inkluderat text, elektroniska dokument, grafik, bild och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av Bokavård eller en tredje part. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från Bokavård. Bokavård eller dess samarbetsparters förbehåller sig alla rättigheter till innehåll och programvara på e-handelssajten www.bokavard.se.


Allmäna villkor för vårdgivare

För uttömmande föreskrifter avseende parternas förhållanden och förpliktelser gäller vid var tid gällande

Icon Allmänna Villkor Avtal Vårdgivare (28,4 kB)

Var vänlig vänta...